گزارشات PharmaBI

تمامی گزارشات بصورت عددی و نموداری می‌باشند

  1. فروش ریالی به تفکیک پخش ها
  2. فروش ریالی به تفکیک شهرها
  3. فروش ریالی به تفکیک داروها
  4. نمودار مقایسه ای فروش ریالی (پخش ها شهرها داروها) در ماه های گذشته
  5. روند فروش و موجودی روزانه کالاها در شهرها و پخش ها (ریالی و تعدادی)
  6. مقایسه فروش تعدادی و ریالی پخش ها با یکدیگر
  7. مقایسه فروش تعدادی و ریالی شهرها با یکدیگر
  8. روند فروش ریالی پخش ها طی یکسال و مقایسه با سالهای گذشته برای پخشها.شهرها.داروها
  9. مقایسه هدف فروش و فروش واقعی بصورت تعدادی و ریالی