معرفی PharmaBI

معرفی PharmaBI

PharmaBI پلت‌فرمی جهت ثبت اطلاعات فروش و موجودی شرکت‌های پخش دارویی و نمایش گزارش های متنوع و نمودارهای تحلیلی برای استفاده مدیران و کارشناسان واحد فروش و بازاریابی در شرکتهای تامین کننده (واردکننده – تولیدکننده) دارویی است.

نرم‌افزار ویندوزی PharmaBI

نرم‌افزار ویندوزی PharmaBI

نرم افزار ویندوزی PharmaBI جهت ثبت روزانه گزارش فروش و موجودی شرکت‌های پخش دارویی استپس از ثبت گزارش پخش‌ها , نمودارهای تحلیلی PharmaBI بروز می‌شوند و آخرین تغییرات را نمایش می‌دهند

گزارشات PharmaBI

گزارشات PharmaBI

تمامی گزارشات بصورت عددی و نموداری می‌باشند فروش ریالی به تفکیک پخش ها فروش ریالی به تفکیک شهرها فروش ریالی به تفکیک داروها نمودار مقایسه ای فروش ریالی (پخش ها شهرها داروها) در ماه های گذشته روند فروش و موجودی